Ρόλοι χρήστη


Ποιοι ρόλοι χρήστη είναι διαθέσιμοι στο OPIN και ποια είναι τα καθήκοντά τους;


Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ρόλοι χρήστη στο OPIN: Δημιουργοί, διαχειριστές και χρήστες. Οι δημιουργοί κάνουν εγγραφή του οργανισμού τους στο OPIN και μπορούν να δημιουργούν εργασίες. Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν τον ρόλο του διαχειριστή σε κάποιους χρήστες. Οι διαχειριστές βοηθούν στην καθοδήγηση και στην παρακολούθηση των εργασιών. Οι χρήστες συμμετέχουν στις διάφορες εργασίες, προσθέτοντας και αξιολογώντας ιδέες και σχόλια, για να εκφράσουν τη γνώμη τους και να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων!

Ανατρέξτε στο γράφημα για πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε ανάλογα με τον ρόλο χρήστη σας:

User Matrix