πεπερασμένος

Your questions, feedback and comments concerning OPIN

Tell us your opinion about OPIN!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We would like to know your opinion about OPIN in order to modify the platform on the basis of participants needs and requirements. Tell us what came to your mind using OPIN, share your experiences and thoughts, connect to other participants and organisations, discuss about digital youth participation or just ask us questions.

Thank you very much for participating!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Share your thoughts and experiences with us!

What did you like? What went well? Where did you confront difficulties? Which improvements would you suggest? Do you have any questions?

Your feedback will help us to further develop the platform!

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση
Feedback