შეკითხვა/კომენტარი

1. გაქვთ თუ არა განსაზღვრული ვინ იქნება თქვენი დონორი ორგანიზაცია?

2. სკვერის დახმარებით როგორ შეიძლება ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება ?

Réactions