Комбинирај онлајн и офлајн учество

Иако еУчеството е добро прилагодено за одредени учеснички активности, понекогаш може да биде премногу ограничено и нефлексибилно споредено со методот офлајн и „очи-во-очи„ коишто настојува да ги замени или дополни. Конкретно, учесничките процеси кои имаат потреба од опширни и комплексни дебати за да се дојде до заклучоци и да се развие препораки се, благо кажано, тешки за организирање отколку еУчеството. Во основа, партнерите на EUth веруваат во партиципативно учество каде што офлајн и онлајн компонентите одат заедно. Базирано на нашето искуство, тоа ќе го даде најдобриот резултат.

Feedback