Agenda Setting Projects

Проекти за поставување на агенда


Клубот на млади сака да планира средба со своите членови за да организираат добротворен концерт! ОПИН нуди можност да се соберат идеи од сите вклучени во процесот на планирање и им овозможува да го изразат своето согласување или несогласување со различните предлози. Така, офлајн состанокот за планирање ќе стане побрз и попродуктивен.

Во проектите за поставување на агенда, корисниците можат да бидат активни во две фази:

  1. Фаза: креирај и коментирај за идеи
  2. Фаза: согласи се/не се согласувај со тие идеи/коментари за да провериш што мислат другите, или да одлучиш која идеја ќе се спроведе во пракса.

Иницијаторот на проектот може да одлучи колку дена/недели ќе трае секоја фаза. Потоа, секој ќе може да ја провери листата со сите објавени идеи и да види колку корисници гласале за или против секоја од нив.