Brainstorming Projects

Проекти за барање на нови идеи


Наставниците сакаат учениците да бидат повеќе вклучени во училишната политика, но не можат да дојдат до добри идеи? ОПИН нуди можност да ги прашате сите кои се инволвирани во проблемот и пошироко!

Во проектите за барање нови идеи, корисниците можат да креираат и да ги коментираат идеите кои се однесуваат на одредено прашање или проблем.

Иницијаторот на проектот може да одлучи колку дена/недели ќе трае фазата на барање нови идеи. Потоа можете да ја проверите листата со сите објавени идеи/коментари и да одлучите како да ги искористите резултатите.

 brainstorm example