Förse de unga med välbalanserad och lättillgänglig information

Förse de unga med välbalanserad och lättillgänglig information


Du måste överväga när och vilken typ av information de unga deltagarna bör få innan de deltar i projektet och dess överläggningar. Svaren beror mycket på syftet med ditt projekt. I vissa fall räcker ett kort flygblad som lägger grunden; i andra fall behövs lite mer bakgrundsinformation. Ett exempel: Ett projekt ber de unga människorna om input till en politisk strategi för ungdomsboende som stadsrådet utarbetar. För att kunna ge substantiella och väl övervägda svar bör de unga människorna få balanserad information för att förstå de frågor som redan diskuterats bland de lokala politikerna. Men vad exakt menas med ”balanserad”? Det innebär att man ska presentera konkurrerande åsikter om ämnet. Materialet bör beskriva både fördelar och nackdelar för olika alternativ enligt olika berörda parter. Detta är principen att tillhandahålla både expertutlåtande och alternativa utlåtanden till de diskuterade frågorna. Det är viktigt att det finns överenskommelser om de meningsskiljaktigheter som presenteras i informationsmaterialet. För att säkerställa detta kan det vara mycket användbart att inrätta ett oberoende rådgivande organ. Detta gäller särskilt om ämnet som ska diskuteras är politiskt känsligt. Det rådgivande organets sammansättning bör givetvis också vara balanserad. Det betyder till exempel att om du bjuder in en vänsterpolitiker bör du även bjuda in en högerpolitiker.

I allmänhet bör informationsmaterialet få unga människor att närma sig en gemensam utgångspunkt för överläggningarna. Det betyder att materialet bör vara lika förståeligt för alla unga deltagare. Därför bör du fundera mycket på informationsmaterialets format och låta de unga representanterna granska det innan du distribuerar det! Informationen behöver inte tillhandahållas i textform. Den kan lika bra kommuniceras i en kortfilm eller podd. Om du använder text kompletterar du den med grafik som visualiserar de huvudargument de unga bör ha kunskap om. Om de unga deltagarna får informationsmaterialet före överläggningarna har de möjlighet att läsa på och sedan vara väl förberedda när de kommer till mötet eller loggar in på OPIN.

Feedback