Idéfasen

Sätt upp realistiska mål för ditt projekt

Du bör ställa dig själv följande fråga: Vad vill du uppnå med projektet? Sammanfattningsvis har detta att göra med effekt. Ju tydligare och mer realistiskt du kan definiera dessa mål, desto lättare blir det för dig att framgångsrikt beskriva de nödvändiga stegen i projektet för att nå det önskade resultatet. Eftersom du har att göra med e-deltagande och OPIN i synnerhet - se till att dina mål kan uppnås med OPIN:s funktioner.

Du kan alltid skapa ett testkonto och leka lite med de möjligheter som OPIN erbjuder. Vi rekommenderar dig också att läsa igenom handkboken och riktlinejerna.

Skissa processen för ditt deltagandeprojekt från A till Z.

"e" i eParticipation avser främst den deltagandemetod som du använder. För att projektet ska lyckas krävs rena projektledarkunskaper - på samma sätt som när man driver analoga deltagandeprojekt: Du bör ha en klar uppfattning om projektets syfte, den effekt du vill uppnå med det och den tillgängliga budgeten. Detta innebär att du nu är redo att göra en grov skiss av processen från A till Z som naturligtvis bör passa in i beslutsprocessen.

En kort projektbeskrivning på 2-3 sidor är en bra utgångspunkt. I denna beskrivning kan du ta med följande:

 • Projektets bakgrund
 • Projektidén och dess mål
 • Metoden (OPIN - eller ännu mer detaljerat: vilka funktioner i OPIN och kanske hur ni planerar att kombinera dem med andra ytterligare metoder, t.ex. personliga evenemang).
 • Budgeten
 • Tidslinjen

12 användbara tips som du bör ha i åtanke under idéfasen

 1. Ta deltagandet på allvar!
  Ställ aldrig en fråga som du inte vill ha svar på! När du har svaret är du skyldig att försöka få det att räknas i beslutsprocessen. Mer här

 2. Håll ungdomarna i centrum för det ni gör!
  Det innebär att du alltid ska ha ungdomars perspektiv i åtanke när du fattar beslut om ditt projekt. Involvera ungdomar i ditt team från början och under varje steg!

 3. Var tydlig med ditt syfte från början.
  För att kunna definiera syftet med ditt projekt på ett korrekt sätt bör du förstå och kartlägga den beslutsprocess som du vill att ungdomarna ska delta i. Mer här

 4. Sätt upp realistiska mål för ditt projekt
  Ju tydligare och mer realistiskt du kan definiera dina mål, desto lättare blir det för dig att framgångsrikt beskriva de nödvändiga stegen i projektet för att nå det önskade slutresultatet. Mer här

 5. Var tydlig med din egen roll
  Som facilitator, t.ex. för en process för e-deltagande av ungdomar, bör du agera som en "ärlig mäklare" och inte sträva efter ett visst resultat. Som en ärlig mäklare ska du vara opartisk i både ungdomarnas och beslutsfattarnas ögon.

 6. Kartlägg dina unga deltagare
  En annan mycket viktig fråga att ta hänsyn till är om gruppen unga deltagare ska vara representativ för alla ungdomar i till exempel din kommun. Om en representativt balanserad grupp unga människor deltar i ditt projekt kommer resultaten att bli mer politiskt legitima. Mer här

 7. Kartlägg dina supportrar med beslutsbefogenheter
  Även om beslutsfattarna har stött ditt projekt från början är det fortfarande mycket viktigt att kartlägga vilka dina verkliga anhängare är. Mer här

 8. Säkerställa resurser för ditt projekt
  Att säkra mänskliga och ekonomiska resurser är en kontextspecifik utmaning. Ett mycket användbart sätt att börja är att kontakta det nationella ungdomsrådet (information). Det har sakkunskap i att ge råd i den här typen av frågor, och ingen känner till miljön för ungdomars deltagande i ditt land bättre än du. Mer här

 9. Involvera ungdomarna i din projektidé
  Du bör testa den ursprungliga projektidén på din målgrupp, låta dem ifrågasätta den och be om deras synpunkter. På så sätt undviker du att ha en oattraktiv idé och i stället komma fram till ett projekt som ungdomar faktiskt skulle delta i när det förverkligas. Mer här

 10. Bjud in beslutsfattare till att delta i arbetet
  Du bör också testa din idé på dina supportrar med beslutsbefogenheter och ge dem möjlighet att ge feedback. Mer här

 11. Uppdatera skissen för ditt projekt
  Och prata om det med de unga representanterna och beslutsfattarna. För det första garanterar det öppenhet i processen och för det andra kan båda grupperna - förhoppningsvis - se att ni har lyssnat på dem. Mer här

 12. Integrera utvärdering i varje fas av projektet
  Detta gäller särskilt om projektet löper över en längre tid. De viktigaste frågorna du bör ställa dig själv (och ditt team) är följande: Vad gick bra? Vad kunde ha gjorts annorlunda? Mer här

Alla texter och resurser på denna webbplats har finansierats av Europeiska kommissionen som en del av Erasmus+-projektet DIGY och publiceras under följande licens:

License and Logos long