finito

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდები

ამ ნაწილში ჩვენი გუნდი იმსჯელებს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებებსა და მათი გააქტიურების გზებზე.

Sequenza temporale

Informazioni

ჩვენი ამოცანაა რაც შეიძლება მეტად ამომწურავად გავცეთ პასუხი ჩვენ წინაშე დასმულ შემდეგ სამ შეკითხვას:

 

  • თქვენი აზრით რა საჭიროებები აქვთ სმა-ებს (განსაკუთრებით ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდებისგან განსხვავებით)?
  • როგორ შეუძლია მუნიციპალიტეტმა გააქტიუროს სმა-ები?

  • როგორ შეუძლია საბჭოს გააქტიუროს სმა-ები?

Grazie per aver partecipato!

Questo progetto è già finito. Grazie mille a tutti per aver preso parte al progetto!

პასუხები შეგროვება

დაამატეთ თქვენი მოსაზრებები, როგორც ჯგუფმა ისე ინდივიდუალურად.

L'iniziatore non ha ancora fornito informazioni sul risultato atteso del progetto.

altri progetti di questa organizzazione