მუნიციპალიტეტის როლი

DJ Ordstyrer/mødeleder/moderator

როგორ შეუძლეია მუნიციპალიტეტს სმა-ების გააქტიურება?

Kommentarer