ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების სწავლა სკოლაში

ჩემი თემის სათაურშივე იკვეთება ჩემი ინიციატივა, აუცილებელია ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების სკოლაში სწავლება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა გადამზადებული კადრები, რომლებიც მოახდენენ ამ ინფორმაციის სწორად მიწოდებას, ამასთანავე აუცილებელია თეორიული ცოდნის მიღებასთად პრაქტიკულ ნაწილზეც გამახვილდეს ყურაღგება, რადგან მხოლოდ თეორიული ცოდნა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით ვერ მოგვცემს სასურველ შედეგს. 

Comments