Αναγνώριση μη τυπικής μάθησης

Γνώσεις

Δημιουργία συστήματος αναγνώριση εξωσχολικών δραστηριοτήτων συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες (μη τυπική μάθηση) ως συμπληρωματικός τρόπος εκπαίδευσης και απόκτησης επιπρόσθετων γνώσεων.

Συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Παιδείας, Επίτροπος Εθελοντισμού, ΟΝΕΚ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Comments