Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης

Χαρακτήρας

Να αναπτυχθεί η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) των μαθητών με τη χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης (π.χ. βιωματικά εργαστήρια) που θα πραγματοποιούνται από ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους). 

Comments