finished

Како да се подобри идентификувањето и справувањето со лажни вести?

Подигање на свеста на младите, и пронаоѓање на начини, решенија и идеи како да подобро да ги идентификуваме и да се справиме со лажните вести и дезинформации.

Timeline

info

Насочен кон развој и имплементација на техники за откривање и филтрирање на лажни вести од различни извори. Со подобрување на идентификацијата и филтрирањето на лажните вести, проектот се надева дека ќе им помогне на поединците, организациите, да донесат подобро информирани одлуки и да ја намалат потенцијалната штета предизвикана од лажни информации.

Contact for questions

Петар Златков

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Идеи, предлози

Искористете ја својата имагинација, и дадете свои идеи како би можеле да го подобриме идентификувањето на лажните вести и да ја подигнеме свеста кај младите за истото.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation