Afsluttet

"Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες".

Πρότεινε εσύ τις θεματικές των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Γ' Εθνικής Συνόδου Νέων.

Tidslinje

Info

Ο Οργανισμός Νεολαίας, έχει καθιερώσει την Εθνική Σύνοδο Νέων ως τον πλέον συμμετοχικό θεσμό διαβούλευσης των νέων με την πολιτεία, προωθώντας έμπρακτα την εμπλοκή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Τα συμπεράσματα των δύο προηγούμενων Συνόδων αποτέλεσαν το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο, καθιστώντας τους νέους έτσι βασικούς εταίρους  στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των κρατικών πολιτικών που τους αφορούν.

Η Γ' Εθνική Σύνοδος Νέων θα καταπιαστεί με τη θεματική Δεξιότητες Νέων: Τάσεις, Προκλήσεις, Ευκαιρίες, αφού η απασχόληση συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα που προβληματίζει τους νέους σήμερα. Σε Εκθέσεις της Ευρ. Επιτροπής για την Κύπρο  αναφέρονται σημαντικά ευρήματα,  μεταξύ των οποίων ότι: ''Η χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η ανεπαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεχίζουν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τη δυνητική ανάπτυξη. Ο χαμηλός επιχειρηματικός δυναμισμός και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας περιορίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ενώ οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, οι εκπαιδευτικές επιδόσεις είναι σχετικά χαμηλές και η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι χαμηλή. Το ποσοστό ολοκλήρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ υψηλό, αλλά υπάρχει σχετικά χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων στα πεδία που σχετίζονται περισσότερο με την καινοτομία". 

Mε βάση τα πιο πάνω αλλά και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, οι νέοι θα κληθούν γι' ακόμη μια φορά να να συμμετάσχουν μαζικά στη Σύνοδο, για να ακουστούν οι δικές τους σκέψεις, απόψεις, προσδοκίες αλλά και ανησυχίες, προτείνοντας στη νέα κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει με σκοπό την απάμβλυνση του φαινομένου.

Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με παρουσιάσεις απο εμπειρογνώμονες διεθνούς εμβέλειας, θα πραγματοποιηθούν ομάδες δομημένου διαλόγου και θα καταλήξει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς χάραξης πολιτικής.

Στην παρούσα φάση καλείστε να εισηγηθείτε τις επιμέρους θεματικές των ομάδων δομημένου διαλόγου, έχοντας υπόψη φυσικά την ευρύτερη θεματική για τις δεξιότητες των νέων.

Για περαιτέρω μελέτη του θέματος μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες πηγές:

Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Ευρ. Επιτροπής με τίτλο: «Έκθεση χώρας - Κύπρος 2017 που περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη επισκόπηση σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιώνΟΟΣΑ Προοπτικές για τις δεξιότητες 2015: Νέοι, δεξιότητες και απασχολησιμότητα

The Youth Guarantee country by country - Cyprus

ΟΟΣΑ Προοπτικές για τις δεξιότητες 2015: Νέοι, δεξιότητες και απασχολησιμότητα

Matching skills and jobs in Europe: Insights from Cedefop’s European skills and jobs survey

World Youth Skills Day

European Vocational Skills Week on 20-24 November 2017

New Skills Agenda for Europe

Tak for din deltagelse!

Dette projekt er allerede afsluttet. Mange tak til alle, der deltog i projektet!

Η άποψή σας μετρά!

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σου δίνει την ευχέρεια να προτείνεις εσύ τις θεματικές των ομάδων συζήτησης που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Γ' Εθνικής Συνόδου Νέων με τίτλο: "Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες". Γράψε τίτλο και αιτιολόγησε την πρότασή σου.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων / ομάδων δομημένου διαλόγου οι νέοι θα αναπτύξουν συγκεκριμένες, πρακτικές εισηγήσεις προς την πολιτεία, με σκοπό να υιοθετηθούν ως τα επόμενα μέτρα της κυβέρνησης στους τομείς κυρίως της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

Οι προτάσεις των νέων θα συμπεριληφθούν σε έγγραφο πολιτικής το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης με φορείς χάραξης πολιτικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της Συνόδου.

Το έγγραφο πολιτικής θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και θα χρησιμεύσει ταυτόχρονα ως πηγή έμπνευσης για τους ιδίους, δίνοντάς τους μια σαφή άποψη για τις ανησυχίες, τα όνειρα και τις μελλοντικές προοπτικές των νέων. 

Τέλος, μια ομάδα νέων που θα ξεχωρίσουν με τη συνεισφορά τους μέσα από τη Σύνοδο, μπορούν να πλαισιώσουν τις προσπάθειες του ΟΝΕΚ για προώθηση των ιδεών της Συνόδου είτε προς τα ΜΜΕ είτε προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής.


Andre projekter fra denne organisation