beendet

СО КЛИМАТСКА АКЦИЈА ДО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Немањето на квалитетни и навремени податоци за климатските промени може да оневозможи да се донесуваат одлуки засновани на информации за приоритетните политики за ублажување и адаптација на климатски…

Zeitleiste

Information

Подобрена вклученост во создавањето на јавното мислење, подигнување на свесноста на децата/учениците, родителите и наставниците за важноста на справувањето со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на донесување на одлуки со фокус на Основното образование,и имплементирање материјал во образовниот систем за целосно запознавање со истите, во областа на климатските промени

Kontakt für Rückfragen

Александра Петровска

1000 Скопје

Telefon: 070941582

E-Mail-Adresse Webseite

Danke für deine Teilnahme!

Dieses Projekt ist bereits vorbei. Vielen Dank, an alle, die mitgemacht haben.

СО КЛИМАТСКА АКЦИЈА ДО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

1. Едукација на тема: Што се Климатските промени и како можеме да се справиме со нив 2. формирање на зелени ѕидови во училниците на училиштето 3.Медиумско презентирање на изведените активности

0 0 0
0 0 0

Idea

mnikolovski17 10. November 2022
0 0 0

Idea

Mihail 10. November 2022
0 0 0

Предлог

zajkovat 10. November 2022
0 0 0

Идеја

Ivan Tashovski 10. November 2022
0 0 0

Komentar i mislenje

Dora 10. November 2022
0 0 0

idea 2

Marko ilievski 10. November 2022
0 0 1

Идеа

marijamitrovikj 10. November 2022
0 0 0

Komentar

Mihail 10. November 2022
0 0 0

Komentar

mnikolovski17 10. November 2022

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.