finished

СО КЛИМАТСКА АКЦИЈА ДО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Немањето на квалитетни и навремени податоци за климатските промени може да оневозможи да се донесуваат одлуки засновани на информации за приоритетните политики за ублажување и адаптација на климатски…

Timeline

info

Подобрена вклученост во создавањето на јавното мислење, подигнување на свесноста на децата/учениците, родителите и наставниците за важноста на справувањето со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на донесување на одлуки со фокус на Основното образование,и имплементирање материјал во образовниот систем за целосно запознавање со истите, во областа на климатските промени

Contact for questions

Александра Петровска

1000 Скопје

Telephone: 070941582

Email Website

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

СО КЛИМАТСКА АКЦИЈА ДО ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

1. Едукација на тема: Што се Климатските промени и како можеме да се справиме со нив 2. формирање на зелени ѕидови во училниците на училиштето 3.Медиумско презентирање на изведените активности

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.