finished

Филмско катче

Социолошка дискусија на филмови од разни жанрови според избор на учениците

Timeline

info

Учениците ќе имаат можност да ја дискутираат нераскинливата врска помеѓу општеството и поединецот, како и влијанието на општествениот контекст врз филмската уметност (и уметноста воопшто).

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Филмско катче

Ве замолувам за брз и објективен одговор. Благодарам на одвоеното време.

Comments

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation