finished

Средношколско учество и организирање

Можност учениците да ги претставуваат нивните идеи,знаења и искуства,со цел да го подобрат нивното училиште. Клучно прашање: Кој е прашан,за што и како?

Timeline

info

Целта е младите да развијат почит кон демократијата и чувство за способност и одговорност за учество. Имањето глас не подразбира едноставна можност да се комуницираат/ изложуваат и шират/ идеи и размислувања, туку да се има моќ да се влијае врз промена. 

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Средношколско учество и организирање

Ве замолувам за брз и објективен одговор. Благодарам на одвоеното време.

Comments

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation