Fini

Δημιουργικότητα και πολιτισμός

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Chronologie

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι η Δημιουργικότητα και Πολιτισμός. Ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως μια βασική συνιστώσα της δημιουργικότητας, η οποία σχετίζεται με τις τέχνες και τον πολιτισμό και υποστηρίζεται ότι μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για μια περιοχή τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

  1. Δημιουργία συνθηκών ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στις τέχνες και τον πολιτισμό
  2. Δημιουργία συνθηκών για ανάπτυξη καλλιτεχνικής δημιουργίας

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

  1. Να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους νέους σε δομές (π.χ. θέατρα, μουσεία) και σε προγράμματα.
  2. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες επαγγελματικής ανάπτυξης νέων δημιουργών καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξή τους.
  3. Να υπάρχει ενθάρρυνση για ανάπτυξη νέων τρόπων πολιτιστικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  4. Να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για νέους όπου μπορούν να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να εκφραστούν δημιουργικά (ιδιαίτερες πρόνοιες για ΑμΕΑ).
  5. Να ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών του πολιτισμού.
  6. Να προωθηθεί η διάδραση νέων σε θέματα πολιτισμού (με άλλες χώρες).
  7. Να αναπτυχθούν συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού άλλων χωρών προκειμένου να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών στην προώθηση θεμάτων που αφορούν τους νέους.
  8. Να παρέχονται ευκαιρίες σε νέους να συμμετέχουν σε δράσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό, επαρχιακό ή εθνικό επίπεδο.

 

Merci d’avoir participé !

Ce projet est déjà fini. Merci à tous d’y avoir participé !

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για τη "Δημιουργικότητα & Πολιτισμός" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.

 


Autres projets de cette organisation