Fini

Νέοι και Kόσμος

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Chronologie

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι Νέοι και Κόσμος.Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα εστιάζεται στην ανάδειξη της σημασίας αντίληψης από πλευράς των νέων της θέσης τους στον κόσμο. Οι νέοι δηλαδή να καταφέρουν να δουν το τοπικό αποτύπωμά τους σε θέματα κουλτούρας και οικολογίας και την πραγματική του δύναμη να έχει ευρύτερες προεκτάσεις στην παγκόσμια κοινωνία.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

  1. Δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών για κινητικότητα
  2. Προώθηση μιας οικουμενικής διαπολιτισμικής και οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

  1. Να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων σε διεθνή δίκτυα και να τονωθεί η συνεργασία με οργανισμούς του εξωτερικού εντός ή εκτός Ε.Ε..
  2. Να αξιοποιηθούν στο έπακρο προγράμματα για ανταλλαγή νέων (εκπαίδευση, κατάρτιση, ανταλλαγή ιδεών).
  3. Να ενισχυθεί η ενημέρωση και ενδυνάμωση για αξιοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας των νέων (π.χ. Erasmus+).
  4. Να παρασχεθούν διευκολύνσεις σε νέους για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας.
  5. Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για επιμόρφωση στα σύγχρονα θέματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό ζήτημα, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα κλιματικής αλλαγής, αειφόρο ανάπτυξη).
  6. Να καλλιεργηθούν ευκαιρίες συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων, κοινοτήτων και θρησκειών.
  7. Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα.

 

 

Merci d’avoir participé !

Ce projet est déjà fini. Merci à tous d’y avoir participé !

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για τη "Νέοι και Κόσμος" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.


Autres projets de cette organisation