Fini

Εκπαίδευση και Kατάρτιση

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Chronologie

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι η Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

 1. Διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους νέους
 2. Διασφάλιση παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

 1. Να υιοθετηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας (επισκέψεις, πειράματα, ομάδες εργασίας, βιωματικές μεθόδοι, e-learning).
 2. Να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και ευκαιρίες κατάρτισης όσων εργάζονται με τους νέους (youth workers).
 3. Να προωθηθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.
 4. Να προωθηθεί η αποκέντρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.
 5. Να ενισχυθεί η διασύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς την αναγκαιότητα που υπάρχει να παρέχονται σε καθολική βάση και χωρίς να υποβαθμίζονται, προγράμματα και κλάδοι,  από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
 6. Να ενισχυθεί η πρόσβαση όλων των νέων σε υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής.
 7. Να ενισχυθεί ο θεσμός του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και να λάβει τη μορφή καθοδήγησης επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας (Coaching).
 8. Να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις δημοκρατικές αρχές, την ειρήνη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κριτική σκέψη.
 9. Οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποστηριχθούν κατάλληλα για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησής τους.
 10. Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους νέους.

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé !

Ce projet est déjà fini. Merci à tous d’y avoir participé !

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για την "Εκπαίδευση και Kατάρτιση" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.


Autres projets de cette organisation