Δημιουργικότητα και πολιτισμός

Η καλλιέργεια των τεχνών και των πολιτιστικών δρώμενων αποτελούν έναν από τους βασικότερους τρόπους έκφρασης του κυπριακού λαού.

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως μια βασική συνιστώσα της δημιουργικότητας, η οποία σχετίζεται με τις τέχνες και τον πολιτισμό και υποστηρίζεται ότι μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για μια περιοχή τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

 

Στόχοι:


  1. Δημιουργία συνθηκών ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στις τέχνες και τον πολιτισμό

  2. Δημιουργία συνθηκών για ανάπτυξη καλλιτεχνικής δημιουργίας

Προτεραιότητες:


  1. Να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους νέους σε δομές (π.χ. θέατρα, μουσεία) και σε προγράμματα.

  2. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες επαγγελματικής ανάπτυξης νέων δημιουργών καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξή τους.

  3. Να υπάρχει ενθάρρυνση για ανάπτυξη νέων τρόπων πολιτιστικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

  4. Να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για νέους όπου μπορούν να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να εκφραστούν δημιουργικά (ιδιαίτερες πρόνοιες για ΑμΕΑ).

  5. Να ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών του πολιτισμού.

  6. Να προωθηθεί η διάδραση νέων σε θέματα πολιτισμού (με άλλες χώρες).

  7. Να αναπτυχθούν συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού άλλων χωρών προκειμένου να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών στην προώθηση θεμάτων που αφορούν τους νέους.

  8. Να παρέχονται ευκαιρίες σε νέους να συμμετέχουν σε δράσεις που πραγματοποιούνται σε τοπικό, επαρχιακό ή εθνικό επίπεδο.

 


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/19/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback