Εκπαίδευση και Kατάρτιση

Η εκπαίδευση αναμφίβολα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις ενός ανθρώπου, τόσο όσον αφορά την προσωπική καλλιέργεια και απόκτηση γνώσεων όσο και για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας!

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία:

- καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων

- διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση  στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

 

Στόχοι:


 1. Διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους νέους

 2. Διασφάλιση παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων

 

 

Προτεραιότητες:


 1. Να υιοθετηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας (επισκέψεις, πειράματα, ομάδες εργασίας, βιωματικές μεθόδοι, e-learning).

 2. Να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και ευκαιρίες κατάρτισης όσων εργάζονται με τους νέους (youth workers).

 3. Να προωθηθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

 4. Να προωθηθεί η αποκέντρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

 5. Να ενισχυθεί η διασύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς την αναγκαιότητα που υπάρχει να παρέχονται σε καθολική βάση και χωρίς να υποβαθμίζονται, προγράμματα και κλάδοι,  από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

 6. Να ενισχυθεί η πρόσβαση όλων των νέων σε υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής.

 7. Να ενισχυθεί ο θεσμός του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και να λάβει τη μορφή καθοδήγησης επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας (Coaching).

 8. Να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις δημοκρατικές αρχές, την ειρήνη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κριτική σκέψη.

 9. Οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποστηριχθούν κατάλληλα για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησής τους.

 10. Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους νέους.

 

 

 

 

 

 


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback