Νέοι και Kόσμος

Οι νέοι αφήνοντας το τοπικό αποτύπωμά τους σε θέματα κουλτούρας και οικολογίας!!

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα εστιάζεται στην ανάδειξη της σημασίας αντίληψης από πλευράς των νέων της θέσης τους στον κόσμο. Οι νέοι δηλαδή να καταφέρουν να δουν το τοπικό αποτύπωμά τους σε θέματα κουλτούρας και οικολογίας και την πραγματική του δύναμη να έχει ευρύτερες προεκτάσεις στην παγκόσμια κοινωνία.

 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας του ΟΗΕ (UN Millennium Development Goals), τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κινητικότητα και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των νέων πρωτίστως της Ευρώπης αλλά και γενικότερα μεταξύ των νέων απ’ όλο τον κόσμο. Ένας τέτοιος στόχος εδράζεται στην πεποίθηση ότι με την επικράτηση του «οικουμενικού χωριού» οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση, από την οποία δεν θα μπορούσαν να απέχουν οι νέοι.

 

Στόχοι:


  1. Δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών για κινητικότητα

  2. Προώθηση μιας οικουμενικής διαπολιτισμικής και οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας

Προτεραιότητες:

 


  1. Να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων σε διεθνή δίκτυα και να τονωθεί η συνεργασία με οργανισμούς του εξωτερικού εντός ή εκτός Ε.Ε..

  2. Να αξιοποιηθούν στο έπακρο προγράμματα για ανταλλαγή νέων (εκπαίδευση, κατάρτιση, ανταλλαγή ιδεών).

  3. Να ενισχυθεί η ενημέρωση και ενδυνάμωση για αξιοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας των νέων (π.χ. Erasmus+).

  4. Να παρασχεθούν διευκολύνσεις σε νέους για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας.

  5. Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για επιμόρφωση στα σύγχρονα θέματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό ζήτημα, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα κλιματικής αλλαγής, αειφόρο ανάπτυξη).

  6. Να καλλιεργηθούν ευκαιρίες συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων, κοινοτήτων και θρησκειών.

  7. Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα.

 

 


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback