საბჭოს როლი

DJ Moderator

როგორ შეუძლია ადგილობრივ სამოქალაქო ახალგაზრდულ საბჭოს სმა-ების გააქტიურება?

Kommentarer