საბჭოს როლი

DJ Ordstyrer/mødeleder/moderator

როგორ შეუძლია ადგილობრივ სამოქალაქო ახალგაზრდულ საბჭოს სმა-ების გააქტიურება?

Kommentarer