Креирање проекти

На овој начин младите ќе можат да даваат коментари, идеи и ставови за проектите од нашата организација. Нивните мислења ќе бидат од големо значење за нас.

Коментари