Условия за ползване

Преамбюл

С регистрацията си потребителят приема общите условия за използване на OPIN (следва да се прочетат). Платформата OPIN се управлява от Liquid Democracy e.V. Тези условия за ползване уреждат договорните отношения между потребителя и OPIN. Потребителят се съгласява с този договор относно използването на услугата OPIN във връзка с Liquid Democracy e.V. Допълнителни материали за контакт и информация могат да бъдат взети от Imprint.

1. Предмет на договора

OPIN предлага на регистрираните потребители платформа, с цел да се даде възможност за демократичен дискурс и демократично вземане на решения. Преобладаващите теми се въвеждат от самите потребители, а не от Liquid Democracy e.V.

2. Регистрация, гаранции за регистрация

2.1 За да може да се възползва от услугите, предоставяни от OPIN, потребителят трябва да се регистрира.
2.2 Чрез регистрацията потребителят си избира парола. OPIN няма да предаде тази парола на трети лица, нито пък някога ще поиска тази парола от потребителя.
2.3 Чрез завършването на процеса на регистрация потребителят се съгласява с условията за ползване при използването на OPIN. OPIN приема това съгласие и то се реализира чрез неговото активиране на потребителския акаунт, за да може да се използва услугата, предоставяна от OPIN. Чрез тази идея за приемане се реализира договорното споразумение между потребителя и Liquid Demcoracy e.V.
2.4 Всеки потребител има право да се регистрира в нашата организация само един път и съответно да създаде само един потребителски профил.
2.5 Liquid Democracy e.V. не може технически да установи със сигурност дали влезлият в OPIN потребител действително е лицето, за което се представя. Liquid Democracy e.V. не гарантира действителната самоличност на потребителя. Всеки потребител трябва да убеди другите в своята самоличност, ако това е така.

3. Задължения на потребителя

3.1 Потребителят е длъжен да се придържа към правилата, посочени в "Кодекса за поведение" на Liquid Democracy e.V. и всички съответни клаузи/решения на трети страни, по време на използването на услугите, предоставяни от OPIN. На потребителя е строго забранено да използва нецензурно, обидно или клеветническо съдържание. По същия начин на потребителя е забранено да тормози други потребители по необоснован начин (особено чрез спам) или да използва законно защитено съдържание (например: стоки, защитени от патент, авторско право, авторски права, международен дизайн или закон за интелектуалната собственост за полезни модели), освен ако това не е изрично разрешено.

3.2 Потребителят е длъжен да се въздържа от следните действия, които тормозят, дори и да не нарушават изрично правилата или законите:

  • изпращане на верижни писма
  • Поставянето или публикуването на съдържание с чисто търговски характер/намерение
  • Подсказване или изразяване на сексуална комуникация
  • Всяко приложимо действие, което може да компрометира функционалността на инфраструктурата на liqd.net, особено онези действия, които умишлено натоварват или напрягат нейната функционалност.

4. Прекратяване на договора

4.1 Потребителят може да прекрати членството си по всяко време, без да изразява причина. Прекратяването може да бъде предприето чрез написване на имейл на адрес info@opin.me. В процеса на прекратяване на акаунта се изискват потребителското име и регистрираният E-mail адрес на потребителя.
4.2 Liquid Democracy e.V. си запазва правото да прекрати договорните отношения между себе си и потребителя по всяко време, стига да има достатъчно основания за това. "Важни основания" са по-специално следните случаи:

  • Неспазване на законно изразени разпоредби или насоки за дейността.
  • Нарушаване от страна на потребителя на договорните изисквания в споразуменията за условията за ползване.

В случай че са налице достатъчно основания, OPIN може да наложи следните санкции на потребителя, независимо от прекратяването на акаунта:

  • Изтриване на съдържанието, което е публикувано от потребителя.
  • блокиране на достъпа до услугите, предоставяни от OPIN.

5. Отговорност за съдържанието, данните и информацията за потребителя

5.1 Liquid Democracy e.V. подрежда и подготвя публикациите, първоначално събрани от трети страни, в OPIN. Ако някоя от тези публикации нарушава клаузите на някое споразумение с трета страна или съдържа съдържание, нарушаващо закона, отговорност носи съответният съставител на публикацията. Liquid Democracy e.V. не поема отговорност за подобно съдържание, от какъвто и да е вид, нито пък Liquid Democracy e.V. носи отговорност за съдържанието, информацията, данните или съдържанието на свързани външни уебсайтове, публикувани от потребители на OPIN. Освен това Liquid Democracy e.V. не носи отговорност за коректността на публикуваните етапи/крайни срокове.
5.2 Ако някой потребител разпознае незаконно или договорно незаконно използване/дейност на или в OPIN, той има възможност да докладва за тази дейност с помощта на бутона "докладвай", като напише имейл на info@opin.me.

6. Освобождаване

6.1 Потребителят освобождава Liquid Democracy e.V. от всички задължения и претенции, включително тези за обезщетение за вреди, предявени от трети лица или потребители в резултат на нарушения на договорни клаузи, които са направени чрез публикации или действия на потребителя в OPIN. Аналогично, потребителят освобождава Liquid Democracy e.V. от всички претенции, включително тези за обезщетение, които са предявени от трети лица в резултат на нарушения на договорни клаузи, които са извършени чрез използването на услугите на OPIN от страна на потребителите. Потребителят е отговорен за всички възникнали разумни разходи в резултат на нарушаване на правата на трети лица, включително всички разходи, свързани със законна защита. Всички други причини, права и претенции извън тези, като например тези за искове за обезщетение за вреди на Liquid Democracy e.V., остават незасегнати. Гореспоменатите задължения на потребителя вече не са валидни, доколкото потребителят не носи отговорност за съответното нарушение.

6.2 В случай на нарушаване на правата/решенията на трети лица в резултат на публикация на потребител, правата на потребителя на OPIN да използва услугите на OPIN ще бъдат, в съответствие с избраното решение на Liquid Democracy e.V., нарушени в ущърб на потребителя поради законното предимство на третото лице. В такъв случай потребителят ще прекрати по най-бързия начин неправомерното използване на услугите, както е поискано от OPIN.

7. Защита на личните данни

Liquid Democracy e.V. е наясно, че разумното боравене с личните данни, предавани чрез OPIN, е от изключителна важност за потребителите. Поради това Liquid Democracy e.V. спазва всички съответни законови изисквания за защита на личните данни (като тези на германското законодателство за защита на личните данни, европейското законодателство за защита на личните данни и всички други приложими решения за защита на личните данни). Liquid Democracy e.V. няма да предава никакви лични данни на трети страни, освен ако не е упълномощено, нито ще се опитва да привлече вниманието на трети страни по отношение на такива лични данни, освен ако не е упълномощено. Особеностите по отношение на начина на обработка на данните на потребителите са изрично посочени в условията за поверителност на Liquid Democracy, които са достъпни от OPIN.

8. Права върху съдържанието

8.1 С публикуването на публикация/съдържание потребителят предоставя на Liquid Democracy e.V. неограничено, неотменимо и прехвърлимо право на ползване на поръчковата публикация, като на свой ред те получават разпоредба за постоянно поддържане на публикацията на своя уебсайт.
8.2 Liquid Democracy e.V. поставя прехвърлените от потребителя права под лиценз Creative Commons-by-SA.

9. Заключителни клаузи

9.1 Договорното споразумение и промените в него трябва да бъдат в писмена форма. Страничните споразумения не са валидни в съотношение на равнопоставеност.
9.2 Мястото на изпълнение на договора е Берлин.
9.3 Мястото на компетентност, доколкото е законосъобразно приложимо, е Берлин.
9.4 С настоящото е валидно германското право, с изключение на международното частно право и с изключение на пренесеното право от Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки в германската система.


Бихме искали да благодарим на bewegung.taz.de за техните насоки и шаблон за формирането на тези условия за ползване.