Отпечатък

Отговорни за съдържанието, както е наследено от закона за пресата и в съответствие с германските федерални държави споразумение Медийни услуги са Liquid Democracy e.V. и nexus.

Координатор на проекта:

Tietje Khieu

Liquid Democracy e.V.

Am Sudhaus 2, 12053 Berlin, Deutschland

Tel.: + 49 30 6298 4848

Email: t.khieu@liqd.net 

URL: www.liqd.net

Registergericht: Berlin-Charlottenburg, 28939 B

Vorstandsvorsitzende: Katharina Gerl, Carolin Klingsporn, Katharina Matzkeit, Linus Strothmann

За редакционните публикации, които са обозначени с име, носи съответната отговорност авторът в смисъла, предаден в закона за печата. Организациите и администраторите на инстанции носят съответно отговорност за съдържанието на своите инстанции.

Бихме искали да отбележим, че съдържанието на уебсайта Opin.me може да варира/да се променя активно. За всички връзки на този уебсайт е валидно следното твърдение: В момента, в който уебсайтът е бил свързан, ние прегледахме съдържанието на връзките и установихме, че те са безобидни. Въпреки това не можем да изключим, че съдържанието на връзките е било променено впоследствие: и в резултат на това не можем да бъдем приемани за отговорни за съдържанието на всички свързани уебсайтове. Препоръчваме беседваните уебсайтове да се използват за информиране, но не бихме искали по никакъв начин да присвояваме съдържанието им за себе си. Това обяснение важи за всички връзки, които могат да бъдат намерени в този домейн.

Opin.me е проект на
"Euth - Инструменти и съвети за дигитално и мобилно участие на младите хора в и в Европа"


Лиценз


Licence Logo

Съдържанието на Adhocracy е лицензирано под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното 3.0 Германия.

Кодовата база на Adhocracy е лицензирана под Affero GPL лиценз и може да бъде изтеглена от сайта на разработчика.

Материали за карти

Картографските материали произхождат от OpenStreetmap и са лицензирани под https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA).

Освобождаване от отговорност

Редакционните публикации, които са обозначени с име, носят съответната отговорност на автора в смисъла, предаден в закона за печата. Организациите и администраторите на инстанции носят съответно отговорност за съдържанието на своите инстанции.

Съдържание

Авторът си запазва правото да не носи отговорност за актуалността, верността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Поради това исковете за отговорност относно вреди, причинени от използването на предоставената информация, включително всякакъв вид информация, която е непълна или невярна, ще бъдат отхвърлени. Всички оферти не са обвързващи и не пораждат задължения. Части от страниците или цялата публикация, включително всички оферти и информация, могат да бъдат разширявани, променяни или частично или изцяло заличавани от автора без отделно съобщение.

Препратки и връзки

Следва да се отбележи, че съдържанието на уебсайта Opin.me може да варира или да бъде активно променяно. Следното се отнася за всички връзки на този уебсайт. Авторът не носи отговорност за съдържанието, към което се препраща или препраща от неговите страници - освен ако не е напълно запознат с незаконното съдържание и не би могъл да предотврати разглеждането на тези страници от посетителите на неговия сайт. Ако възникнат вреди от използването на представената там информация, отговорност може да носи само авторът на съответните страници, а не този, който е поставил връзка към тези страници. Освен това авторът не носи отговорност за публикациите или съобщенията, публикувани от потребителите на дискусионни форуми, книги за гости или списъци за кореспонденция, предоставени на неговата страница.

Авторско право

Авторът е възнамерявал да не използва за публикацията материали, защитени с авторски права, или, ако това не е възможно, да посочи авторските права на съответния обект. Авторските права за всеки материал, създаден от автора, са запазени. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като изображения, схеми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на автора.

Политика за поверителност

Ако е предоставена възможност за въвеждане на лични или служебни данни (имейл адреси, име), въвеждането на тези данни се извършва доброволно. Използването и заплащането на всички предлагани услуги е разрешено - ако и доколкото това е технически възможно и разумно - без посочване на лични данни или при посочване на анонимизирани данни или псевдоним. Използването на публикувани пощенски адреси, телефонни или факс номера и имейл адреси за маркетингови цели е забранено, а нарушителите, които изпращат нежелани спам съобщения, ще бъдат наказвани.

Правна валидност на този отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, към която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават неповлияни от този факт.