როგორ უნდა მოხდეს თავჯდომარეს შერჩევა?

DJ Moderator*in

მოიფიქრეთ თუ რა ხერხით უნდა შევძლოთ თავჯდომარის სამართლიანად გამოვლენა.

Kommentare