როგორ უნდა მოხდეს თავჯდომარეს შერჩევა?

DJ Moderator

მოიფიქრეთ თუ რა ხერხით უნდა შევძლოთ თავჯდომარის სამართლიანად გამოვლენა.

Comments