SEPUGS "Vasil Antevski - Dren"

Skopje, North Macedonia

finished

Здрава храна, здрав живот

Учениците и наставниците организираат активности и предавања на тема здрава храна

finished

Собирање и селектирање на отпад

Учениците и наставниците организираат активност на која сите активисти ќе го соберат отпадот од училишниот двор и потесното опкружување