Allmänna principer för deltagande i korthet

TIDIGT ENGAGEMANG

Involvera unga människor så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

TRANSPARENS

Var klar och ärlig i dina syften och mål redan från början. Processen ska vara transparent, så att de unga deltagarna och allmänheten kan se vad det är som händer och hur beslut fattas.


PASSANDE FÖRVÄNTNINGAR

Ha klart för dig i vilken utsträckning unga människor kommer att kunna påverka resultatet av den beslutsprocess du involverar dem i.


ÄKTA INFLYTANDE

Säkra äganderätten till resultaten genom äkta inflytande på de beslut som ska fattas.


INFORMATION

Använd målinriktad information som är förståelig för de unga och som presenterar olika och eventuellt motstridiga synpunkter på det ämne som ska debatteras.


NEUTRALITET

Ledningen av deltagandeprocessen bör vara opartisk och öppen för olika deltagare och åsikter.


PRAKTISK ORGANISATION

Ha synlig kontroll över den praktiska organisationen av projektets aktiviteter både offline och online.


ÖVERLÄGGNING

Ge unga människor möjlighet att diskutera olika behov, önskemål och möjligheter med varandra på ett strukturerat sätt och – om tid och resurser tillåter det – med olika berörda parter, experter och beslutsfattare.