завършен

Υγεία και Eυεξία

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Времева линия

информация

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι η Υγεία και Eυεξία. Η Ευεξία είναι καθαρά ζήτημα προσωπικών επιλογών, επιλογές που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και βαθύτερες ανάγκες του κάθε ατόμου: σωματικές, ψυχικές, πνευματικές, κοινωνικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές. Επιπρόσθετα, το κράτος πρέπει να καταστεί αρωγός προς τους νέους μέσα από την υιοθέτηση και θεσμοθέτηση των κατάλληλων μέτρων.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

  1. Απρόσκοπτη και ίση πρόσβαση σε ποιοτικές και φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες υγείας
  2. Προαγωγή της υγείας και ευεξίας και πρόληψης της ασθένειας  

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

  1. Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι στην Κύπρο μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες τους και στον υψηλότερο βαθμό.
  2. Να διασφαλιστεί η δια-υπηρεσιακή συνεργασία σε θέματα υγείας.
  3. Να προωθηθεί η ηλεκτρονική υγεία (e-health).
  4. Να υπάρχει περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων των νέων και πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού.
  5. Να προωθηθεί η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της ασθένειας ειδικά για τους νέους.
  6. Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω προγράμματα υγιούς απασχόλησης και άθλησης.
  7. Να καλλιεργηθεί κουλτούρα φυσικής δραστηριοποίησης και θετικής στάσης προς τον αθλητισμό.

 

 

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για την "Υγεία και Ευεξία" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.


други проекти от тази организация