Υγεία και Eυεξία

Η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας όπως και η πρόληψη της ασθένειας αποτελεί μια πρωταρχική ανάγκη όχι μόνο για τους νέους αλλά για κάθε άνθρωπο.

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Η ευεξία είναι καθαρά ζήτημα προσωπικών επιλογών, επιλογές που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και βαθύτερες ανάγκες του κάθε ατόμου: σωματικές, ψυχικές, πνευματικές, κοινωνικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές. Επιπρόσθετα, το κράτος πρέπει να καταστεί αρωγός προς τους νέους μέσα από την υιοθέτηση και θεσμοθέτηση των κατάλληλων μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο, η ΕΣΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη θεματική ενότητα καθώς κρίνεται απαραίτητη η καλή φυσική και ψυχική υγεία προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες ή άλλες προτεραιότητες θέτουν οι ίδιοι οι νέοι για τη ζωή τους.

 

Στόχοι:


  1. Απρόσκοπτη και ίση πρόσβαση σε ποιοτικές και φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες υγείας

  2. Προαγωγή της υγείας και ευεξίας και πρόληψης της ασθένειας  

Προτεραιότητες:


  1. Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι στην Κύπρο μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες τους και στον υψηλότερο βαθμό.

  2. Να διασφαλιστεί η δια-υπηρεσιακή συνεργασία σε θέματα υγείας.

  3. Να προωθηθεί η ηλεκτρονική υγεία (e-health).

  4. Να υπάρχει περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων των νέων και πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού.

  5. Να προωθηθεί η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της ασθένειας ειδικά για τους νέους.

  6. Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω προγράμματα υγιούς απασχόλησης και άθλησης.

  7. Να καλλιεργηθεί κουλτούρα φυσικής δραστηριοποίησης και θετικής στάσης προς τον αθλητισμό.

 

 


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback