Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Βάσει της πρότασης 1&2, προτείνουμε να προωθηθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης  με δύο τρόπους:

  • Να αναγνωριστεί και να καθοριστεί το επάγγελμα του youth worker.
  • Η δημόσια υπηρεσία αλλά και ο ιδιωτικός τομέας να παρέχουν αναγνώριση στη μη τυπική μάθηση που λαμβάνουν οι νέοι.

Коментари