Εισαγωγή Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Χαρακτήρας

Εκπαίδευση των νέων ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν ενεργούς πολίτες τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Γνωστοποίηση των Στόχων Αειφόρας Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ευρύτερα των ευκαιριών που παρέχονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαφόρων προγραμμάτων που συμβάλουν στην απόκτηση εμπειριών και κατ’ επέκταση στην διαμόρφωση χαρακτήρα.

Feedback