Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Μέσα από την εγγραφή τους, ο χρήστης αποδέχεται τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας OPIN (ακολουθούν). H πλατφόρμα OPIN λειτουργεί από την Liquid Democracy e.V. Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και της OPIN. Ο χρήστης συμφωνεί με την παρούσα σύμβαση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας OPIN σε συνδυασμό με την  Liquid Democracy e.V. Περαιτέρω υλικά επικοινωνίας και πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το Εντύπωμα.

1. Το αντικείμενο του θέματος

Η OPIN προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες μία δωρεάν πλατφόρμα, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο δημοκρατικός διάλογος και η δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Τα επικρατέστερα θέματα εισάγονται από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από την Liquid Democracy e.V.

2. Εγγραφή, Διαβεβαιώσεις εγγραφής

2.1 Προκειμένου να γίνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα OPIN, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί.
2.2 Με την εγγραφή ο χρήστης επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης. Η πλατφόρμα OPIN δεν θα διαβιβάσει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους, ούτε θα ζητηθεί ποτέ αυτός ο κωδικός από τον χρήστη.
2.3 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο χρήστης συμφωνεί με τους όρους χρήσης, όταν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα OPIN. Η OPIN αποδέχεται τη συμφωνία αυτή και γίνεται μέσω της ενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη, έτσι ώστε η υπηρεσία που παρέχεται από την OPIN να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μέσω αυτής της έννοιας της αποδοχής, πραγματοποιείται η συμφωνία της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Liquid Democracy e.V.
2.4 Κάθε χρήστης επιτρέπεται να εγγραφεί στον οργανισμό μας μόνο μία φορά και ως εκ τούτου να δημιουργήσει μόνο ένα προφίλ χρήστη.
2.5 Η Liquid Democracy e.V. δεν μπορεί να εξακριβώσει τεχνικά με βεβαιότητα, εάν ο συνδεδεμένος χρήστης στην πλατφόρμα OPIN είναι πραγματικά το άτομο που ισχυρίζεται, ή όχι. Η Liquid Democracy e.V. δεν εγγυάται την πραγματική ταυτότητα του κάθε χρήστη. Έτσι, κάθε χρήστης πρέπει να πείσει τους άλλους για την ταυτότητά του.

3. Υποχρεώσεις του χρήστη

3.1 Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες όπως περιγράφονται από τον κώδικα δεοντολογίας της Liquid Democracy e.V. καθώς και τυχόν σχετικών διατάξεων/αποφάσεων κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα OPIN. Ο χρήστης απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιεί βλάσφημο, προσβλητικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο. Ομοίως, ο χρήστης απαγορεύεται να παρενοχλεί άλλους χρήστες με έναν παράλογο τρόπο (ιδίως μέσω αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων) ή να κάνουν χρήση του νόμιμα προστατευμένου περιεχομένου (για παράδειγμα: τα προϊόντα που προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τη συγγραφή, τον διεθνή σχεδιασμό ή το υπόδειγμα χρησιμότητας του IP νόμου) εκτός εάν νόμιμα επιτρέπονται.
3.2 Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να απέχει από τις ακόλουθες παρενοχλητικές δραστηριότητες, ακόμη και αν δεν παραβιάζουν ρητά κάποιους κανόνες ή νόμους:

  • Η αποστολή μηνυμάτων-αλυσίδας
  • Η τοποθέτηση ή κοινοποίηση περιεχομένου μιας καθαρά εμπορικής πρόθεσης/φύσης.
  • Υπονοούμενα ή έκφραση σεξουαλικής επικοινωνίας
  • Κάθε δράση που εφαρμόζεται, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα της υποδομής του liqd.net, ειδικά αυτών που σκόπιμα θέτουν πίεση ή ένταση στη λειτουργικότητά της.

4. Καταγγελία της σύμβασης

4.1 Ο τερματισμός μπορεί να γίνει με την αποστολή email στο info@opin.me. Η καταγγελία μπορεί να γίνει με μία φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε κάθε σελίδα της πλατφόρμας OPIN. Το όνομα χρήστη και η καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούνται κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης του λογαριασμού.
4.2 Η Liquid Democracy e.V. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική σχέση της ίδιας και του χρήστη ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι για κάτι τέτοιο. «Σημαντικοί λόγοι» είναι ιδιαίτερα τα ακόλουθα γεγονότα:

  • Μη τήρηση των νόμιμων κανονισμών ή  των οδηγιών δραστηριότητας.
  • Παραβίαση των απαιτήσεων της σύμβασης από τον χρήστη σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας χρήσης.

Σε περίπτωση που οι επαρκείς λόγοι είναι προφανείς, η OPIN μπορεί να προβεί στις ακόλουθες κυρώσεις ανεξάρτητα από την απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη:

  • Διαγραφή του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη
  • Φραγή στην πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα OPIN.

5. Ευθύνη για το περιεχόμενο, τα δεδομένα και πληροφορίες χρήστη

5.1 Η Liquid Democracy e.V. οργανώνει και προετοιμάζει αναρτήσεις, που αρχικά συλλέγονται από τρίτους στην πλατφόρμα OPIN. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αναρτήσεις παραβιάζει τις διατάξεις/ρήτρες συμφωνιών τρίτων, ή περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο ενάντια του νόμου, ο αντίστοιχος συντάκτης της ανάρτησης θεωρείται υπεύθυνος. Η Liquid Democracy e.V. δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, οποιουδήποτε είδους, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή το περιεχόμενο των συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοτόπων που δημοσιεύονται από τους χρήστες της OPIN. Επιπλέον, η Liquid Democracy e.V. δεν ευθύνεται για την ορθότητα των δημοσιευμένων βημάτων/προθεσμιών.
5.2 Αν κάποιος χρήστης αναγνωρίζει οποιαδήποτε αθέμιτη ή συμβατικά παράνομη δραστηριότητα της πλατφόρμας ή στην πλατφόρμα OPIN, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναφέρει τη δραστηριότητα με τη βοήθεια του κουμπιού «αναφορά» που είναι διαθέσιμη σε όλες τις σελίδες της OPIN.

6. Απαλλαγή

6.1 Ο χρήστης αποδεσμεύει την Liquid Democracy e.V. από όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τρίτους ή από χρήστες ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων της σύμβασης που συντελέστηκε από τις αναρτήσεις ή τις δραστηριότητες των χρηστών στην πλατφόρμα OPIN. Ομοίως, ο χρήστης αποδεσμεύει την Liquid Democracy e.V. από οποιεσδήποτε αξιώσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από απαιτήσεις για αποκατάσταση ζημιών που εγείρονται από τρίτους ως αποτέλεσμα της παραβίασης των συμβατικών ρητρών που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της OPIN από οποιονδήποτε χρήστη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλα τα αναδυόμενα λογικά κόστη, ως αποτέλεσμα παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών που συνδέονται με την νόμιμη άμυνα. Οποιεσδήποτε άλλες αιτίες, δικαιώματα και αξιώσεις πέρα από αυτές, όπως εκείνες για τις αξιώσεις αποζημίωσης της Liquid Democracy e.V. παραμένουν ανεπηρέαστες. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις του χρήστη δεν είναι πλέον έγκυρες, εφόσον ο χρήστης δεν ευθύνεται για την εν λόγω παράβαση.
6.2 Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων/κανονισμών τρίτων ως αποτέλεσμα μιας ανάρτησης κάποιου χρήστη, τα δικαιώματα χρήστη της OPIN να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της OPIN θα παραβιαστούν εις βάρος του, λόγω της δικαιωματικής προτεραιότητας των τρίτων σύμφωνα με την επιλεγμένη απόφαση της Liquid Democracy e.V. Ο χρήστης εν συνεχεία, θα σταματήσει αμέσως την παράνομη χρήση των υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την OPIN.

7. Απόρρητο

Η Liquid Democracy e.V. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μία συνετή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται στην πλατφόρμα OPIN είναι εξαιρετικής σημασίας για τους χρήστες. Ως εκ τούτου, η Liquid Democracy e.V. συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις προστασίας απορρήτου (όπως αυτές του Γερμανικού νόμου περί απορρήτου, του Ευρωπαϊκού νόμου περί απορρήτου και κάθε άλλης ισχύουσας απόφασης για το απόρρητο). Η Liquid Democracy e.V. δεν θα διαβιβάσει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν εγκριθεί νομικά, ούτε θα προσπαθήσει να κερδίσει την προσοχή των τρίτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη δηλώνονται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις της Liquid Democracy e.V., που μπορούν να προσπελαστούν από την πλατφόρμα OPIN.

8. Δικαιώματα περιεχομένου

8.1 Με τη δημοσίευση μιας ανάρτησης/περιεχομένου ο χρήστης παρέχει στην Liquid Democracy e.V. το απεριόριστο, ανέκκλητο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω ανάρτησης. Εν συνεχεία, δίνεται το δικαίωμα στην Liquid Democracy e.V. να διατηρήσει μόνιμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
8.2 Η Liquid Democracy e.V. θέτει τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης υπό την άδεια Creative Commons-by-SA-licence.

9. Τελικές διατάξεις

9.1 Η συμφωνία σύμβασης και οι αλλαγές της εν λόγω συμφωνίας πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή. Χωριστές συμφωνίες δεν είναι έγκυρα ίσες μεταξύ τους.
9.2 Ο τόπος εκπλήρωσης είναι το Βερολίνο.
9.3 Ο τόπος της δικαιοδοσίας, στο βαθμό που είναι νόμιμα εφαρμόσιμο, είναι το Βερολίνο.
9.4 Το Γερμανικό Δίκαιο, με εξαίρεση το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο και αποκλείοντας τη μεταφορά Δικαίου από τη Σύμβαση του ΟΗΕ περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών στο Γερμανικό σύστημα, είναι έγκυρο δια του παρόντος.


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την bewegung.taz.de για τις οδηγίες και το πρότυπο για τη διαμόρφωση των παρόντων όρων χρήσης.