πεπερασμένος

Feedback

Lob und Kritik!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Ziel ist es, EUCH in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen.

Was ist euch besonders wichtig? Jetzt habt ihr die Chance, eure Ideen hinzuzufügen und andere Ideen zu kommentieren. Zeigt uns mit Hilfe von Bildern, was ihr euch konkret vorstellt.

Wir wollen eure Bedarfe ermitteln und diese in weitere Planungs- und Gestaltungsprozesse einfließen lassen.

Eure Meinung ist gefragt!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Was gefällt mir besonders gut?

Welche Idee findet ihr besonders gut?

Die erzielten Ergebnisse sollen der Stadt Bebra helfen, die Angebotsstruktur für euch zu verbessern.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση