πεπερασμένος

ß-kongress 2020

Workshops, Austausch, Blicke hinter die Kulissen – um beim ß-kongress 2020 ein starkes Angebot zu bieten, brauchen wir eure Wünsche! Welche Themen, Referenten & Angebote hättet ihr gerne?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Workshops, Austauschrunden, Blicke hinter die Kulissen – um euch beim nächsten ß-kongress wieder ein starkes Angebot zu bieten, brauchen wir eure Ideen und Wünsche!

Welche Themen, Referenten und Angebote hättet ihr gerne?

Was habt ihr beim letzten Kongress vermisst? Was war super und soll auf jeden Fall beibehalten werden?

Ihr möchtet auch andere Formate ausprobieren als Workshops?

In diesem Brainstorming könnt ihr uns all eure Einfälle mitteilen und wir schauen, was wir davon realisieren können. Also, macht mit und gestaltet gemeinsam mit uns den ß-kongress 2020!

Der ß-kongress ist ein Bildungsformat, das im Jahr 2017 vom Jugendmedienverband MV zusammen mit der Landesinformationsstelle Schülerzeitung ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Angebots ist es jungen Menschen in MV durch die Beschäftigung mit Mediennutzung, -gestaltung und -kritik Medienkompetenz zu vermitteln und Raum für Austausch, Vernetzung und Freundschaften zu bieten.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Nadine Berlenbach

Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Friedrichstraße 23
18057 Rostock

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V
Landesinformationsstelle Schülerzeitung
Goethestraße 73
19053 Schwerin

Τηλέφωνο: 017622878600

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Her mit euren Wünschen!

Welche Themen, Referenten und Angebote hättet ihr gerne für den ß-kongress 2020? Was habt ihr beim letzten Kongress vermisst? Was war gut und soll bleiben? Ihr möchtet auch andere Formate ausprobieren als Workshops? In diesem Brainstorming könnt ihr uns all eure Einfälle mitteilen und kommentieren.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση