avslutad

Кино и театар

Еден од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на Онлајн Фокус групи со млади, беше дека младите од Општина Прилеп имаат потреба од кино и театар

Tidslinje

info

Младите сметаат дека треба да се зголеми бројот на културни настани со цел да се збогати културниот живот во општина Прилеп.

Киното и театарот имаат најголемо влијание во современиот живот, а воедно се и форма на уметност, покрај литературата, играта, сликарството и музиката. Киното и театарот се комбинација на технологија, бизнис, забава и естетика и сите тие имаат важна улога во светот на младите.

Kontakt för frågor

Мариче Тренеска

Epost Hemsida

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Rating phase

Get quantative feeback by rating the collected ideas.

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation