ახსნა

ნექსუსი პასუხისმგებელია შინაარსობრივ ნაწილზე პრესის კანონთან და გერმანიის ფედერაციული სახელმწიფოების შეთანხმების მედია მომსახურებათა შესაბამისად.

პროექტის კოორდინატორი:
ქალბატონი კერსტინ ფრანზლი
ელ-ფოსტა: franzl@nexusinstitut.de

ნექსუსის თანამშრომლობის მენეჯმენტის ინსტიტუტი და ინტერდისციპლინარული კვლევა GmbH
ოტო-სუჰერ-ალლე 59
10585 ბერლინი,გერმნია
ტელ. +49 30 31805485
www.nexusinstitut.de
mail@nexusinstitut.de

მმართველი რეჟისორი: პროფესორი ჰანს -ლიუდგერიდიელი
რეგისტრციის სასამართლო: ბერლინი-ჩარლბურგი, HRB 96110

სარედაქციო წერილები, რომლებიც მითითებულია სახელით, ავტორის შესაბამისი პასუხისმგებლობაა პრესაში. ორგანიზაციები და ადმინისტრატორები, შესაბამისად, პასუხისმგებელნი არიან მათ შინაარსზე.

ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ Opin.me ვებ-გვერდის შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებულ  ყველა ბმულს ეხება შემდეგი განაცხადი: ბმულის განთავსების დროს, ჩვენ გავეცანით მის შინაარსს და მივიჩნიეთ ის არაურაცმყოფელი. თუმცა, ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ბმულის შინაარსი შეიცვლება, რაზეც ჩვენ ვერ ვიქნებით მიჩენული პასუხისმგებელ პირებად.

Opin.me პროექტი არის
„Euth - ინსტრუმენტები და რჩევები ციფრული და მობილური ახალგაზრდობის ახალგაზრდობის მონაწილეობით და ევროპის მასშტაბით"

პროექტის კოორდინატორი: კერსტინ ფრანზლი
nexus - ინსტიტუტის თანამშრომლობის მართვა და ინტერდისციპლინარული კვლევა GmbH, Otto-Suhr-Allee 59, 10585 ბერლინი, გერმანია

ტელ: +49 30 3180 5485
ელ-ფოსტა: franzl@nexusinstitut.de
URL: https://www.nexusinstitut.de

ლიცენზია

Licence Logo

Creative Commons Attribution-Share Alike3.0 გერმანიის ლიცენზიის ქვეშ


კოდების ბაზა ლიცენზირებული AfferoGPL ლიცენზიის ქვეშ

რუკის მასალები

რუკის მასალები შეიქმნა OpenStreetmap-ის მიერ და რეგულირდება Creative CommonsAttribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA)-ის ლიცენზიით.

პასუხისმგებლობებისგან გათავისუფლება

სარედაქციო წერილებისთვის, რომლებიც მითითებულია სახელით, არის ავტორის შესაბამისი პასუხისმგებლობა პრესაში კანონით გათვალისწინებული გაგებით. ორგანიზაციები და ადმინისტრატორები, შესაბამისად, პასუხისმგებელნი არიან მათი შემთხვევების შინაარსზე.

შინაარსი

ავტორი იტოვებს უფლებას, არ იყოს პასუხისმგებელი ინფორმაციის აქტუალობაზე, სისწორეზე, სისრულესა და ხარისხზე. პასუხისმგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი სახის ინფორმაციის გამოყენებისთან, მათ შორის, არასწორი ან არაზუსტი ინფორმაციის ჩათვლით, იქნება აცილებული. არ არის აუცილებელი  გვერდების სრული გამოქვეყნება. ყველა შეთავაზება და ინფორმაცია შეიძლება გაგრძელდეს, შეიცვალოს ან ნაწილობრივ ან მთლიანად წაიშალოს ავტორის ცალკე გამოცხადების გარეშე.

რეფერალები და ბმულები

ავტორი არ არის პასუხისმგებელი მის გვერდებზე დაკავშირებული ნებისმიერი შინაარსისთვის - თუ მას არ აქვს სრული ინფორმაცია ცოდნის შესახებ და ვერ შეძლებს გვერდის დათვალიერებას. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სახის დაზიანება ხდება წარმოდგენილი ინფორმაციის გამოყენებით, შესაბამისი გვერდების ავტორს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა, თუმცა არა მას, ვინც უკავშირდება ამ გვერდებს. გარდა ამისა, ავტორს არ გააჩნია ინფორმაცია პასუხისმგებელი სადისერტაციო დაფები, სტუმრების წიგნები ან დაგზავნილი გვერდებზე გამოქვეყნებული ნებისმიერი პოსტი ან შეტყობინება.

საავტორო უფლებები

ავტორი არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების  დაცვის გარეშე გამოაქვეყნოს მასალა.  ავტორის მიერ შექმნილი ნებისმიერი მასალის საავტორო უფლებები დაცულია. ნებისმიერი დუბლიკატი ან ობიექტების გამოყენება, როგორიცაა სურათები, დიაგრამები, ხმები ან ტექსტები სხვა ელექტრონული ან დაბეჭდილი პუბლიკაციები არ არის დაშვებული გარეშე ავტორის ხელშეკრულებაში.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თუ პირადი ან საქმიანი მონაცემების (ელექტრონული ფოსტის მისამართები, სახელი) შეყვანის შესაძლებლობა არსებობს, მათი  შეყვანა ნებაყოფლობით ხდება. ყველა შემოთავაზებული სერვისის გამოყენება და გადახდა დასაშვებია - თუ, შესაბამისად, ტექნიკურად შესაძლებელი და გონივრული - პერსონალური მონაცემების დაზუსტების გარეშე ან ანონიმური მონაცემების ან alias სპეციფიკაციის გარეშეა. აკრძალულია გამოქვეყნებული საფოსტო მისამართების, ტელეფონის ან ფაქსის ნომრებისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენება, არასასურველი სპამის შეტყობინებების გამგზავნების წინააღმდეგ გამოყენებული იქნება სადამსჯელო ღონისძიებები.

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ პასუხისმგებლობის შესახებ.

ეს პასუხისმგებლობა განიხილება როგორც ინტერნეტის გამოქვეყნების ნაწილი, რომელიც თქვენს მიერ იყო მოხსენიებულ. თუ ამ განცხადების სექციები ან ინდივიდუალური პირობები არ არის იურიდიული ან სწორი, სხვა ნაწილების შინაარსი ან მოქმედების შეუსრულებლობა რჩება ამ ფაქტის გამო.