მუშაობის რეჟიმი

DJ Μεσολαβητής

გაეცით პასუხები შეკითხვებზე საბჭოს მუშაობის რეჟიმთან დაკავშირებით.

Σχόλια