πεπερασμένος

საბჭოს დასაარსებლად გადასაჭრელი საკითხები

ერთად გავცეთ პასუხები ყველაზე მნიშვნელოვან შეკითხვებზე საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებით.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

პროექტის დასრულებამდე ყოველ შაბათს გამოქვეყნდება ახალი საკითხი შესაბამისი შეკითხვებით. საკითხი დაკავშირებული იქნება საბჭოს დაარსებასთან მნიშვნელოვან ასპექტებთან.

ამგვარად, პროექტის ბოლოს საბჭოს წევრების მიერ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება საბჭოს საქმიანობის სხვადასხვა უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით.

ამ დისკუსიით შესაძლებლობა გეძლევათ თქვენი წვლილი შიეტანოთ საბჭოს ჩამოყალიბებაში.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

პასუხების გაცემის ფაზა

ეწვიეთ კატეგორიას და გაეცით პასუხი მოცემულ შეკითხვებზე. ასევე შეგიძლიათ შემატოთ თქვენი შეკითხვა მსჯელობისთვის ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση