πεπερασμένος

Elba Condivisa - Commenta le proposte

Laboratorio di partecipazione

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Il progetto CIVITAS DESTINATIONS, finanziato dall’Unione Europea, si propone nei prossimi 4 anni di realizzare un piano e una serie di interventi per migliorare i servizi di trasporto e la mobilità sull’isola, in bassa e alta stagione. Lo scopo ultimo del progetto è ridurre l’isolamento in inverno, e la congestione in estate, migliorando la qualità della vita per i residenti e gli ospiti, “dove ci si muove meglio si vive meglio”. Per coinvolgere la popolazione, il progetto organizza il laboratorio di partecipazione Elba Condivisa.

Il laboratorio  è organizzato da un team di esperti ed è aperto a cittadini e portatori di interesse della comunità Elbana (residenti o ospiti).

E’ intenzione del laboratorio:

  • Discutere un’idea di condivisione della mobilità sulla e da/per l’isola d’Elba, per migliorare i servizi di trasporto e la mobilita’ - riducendo la congestione in estate (alta stagione) e il relativo isolamento in inverno (bassa stagione) – e accrescere la qualita’ della vita per i residenti e gli ospiti dell’isola.
  • Discutere le implicazioni per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dell’isola.
  • Promuovere ed influenzare con suggerimenti e raccomandazioni un futuro Piano per la Mobilità Sostenibile riferito all’intero comprensorio Elbano, la cui preparazione tecnica è tra le attività finanziate dal progetto CIVITAS DESTINATIONS fino al 2020.
  • Contribuire alla realizzazione dei futuri interventi – ad esempio con attività di monitoraggio – e alle attività di sensibilizzazione della popolazione ospite dell’isola (residenti e turisti) per la promozione di nuovi stili e comportamenti di mobilità.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

MIGLIORARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE NELL'ISOLA

Le proposte del laboratorio di partecipazione

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση