Take part in a project

finished

Identifying solutions for environmental problems

At the workshop for mapping environmental problems, held by the Youth Council Prilep at the youth exchange "Rural Youth Activism for better Green Community", solutions for environmental problems in …

finished

Identifying environmental problems in local community

At the workshop for mapping environmental problems, held by the Youth Council Prilep at the youth exchange "Rural Youth Activism for better Green Community", environmental problems in the local comm…

finished

Дигитална писменост кај младите и нивната (не)едуцираност

Цели и задачи: Запознавање на младите со терминот дигитална писменост; стекнување на основни знаења за дигиталната писменост и нејзината правилна употреба; преземање на одговорност за адекватно запоз…

finished

Како да се подобри идентификувањето и справувањето со лажни вести?

Подигање на свеста на младите, и пронаоѓање на начини, решенија и идеи како да подобро да ги идентификуваме и да се справиме со лажните вести и дезинформации.

finished

Потребите на младите од Општина Велес

Целта на проектот е да собереме информации од младите од Општина Велес. Да дознаеме кои се нивните потреби и како да го подобриме нивното место на живеење.

finished

Како да се подобри работната и наставната клима во училиштето?

Дадете идеи како да се подобри работната и наставната клима во СОУ „Коле Нехтенин“

finished

Дигитална акција за унапредување на Радовиш

Здраво, прибираме предлози за потребите на младите во Радовиш. Сакаме да им помогнеме на младите да имаат поквалитетен младински стандард. Ќе ни се придружиш со твои идеи?

finished

"Speak Up for Human Rights."

Kампања предводена од младите за подигање на свеста за прашањата за човековите права кои се особено релевантни за младите.

finished

Потребите на младите во општина Свети Николе

„Ги повикуваме сите млади креатори на промени! Сакаме да ги слушнеме ВАШИТЕ идеи за да ја направиме нашата заедница подобро место. Кои активности или иницијативи мислите дека ќе ги задоволат потребит…

Deine Themem für das Jugendforum 2023 Rüsselsheim am Main

Das Jugendforum Rüsselsheim bietet Kindern und Jugendlichen aus der Stadt die Möglichkeit, ihre Anliegen der Öffentlichkeit und der Stadtpolitik vorzustellen.

finished

Идеи за подигнување на еколошката свест кај младите од Источен регион

Еколошката свест кај младите е на се пониско ниво. Предложете ваши идеи за подобрување на ситуацијата.