დასრულდა

Co-progettare una Conferenza sul Web Marketing per le PA a Trieste.

Atteggiamenti, metodi, strumenti e competenze per aumentare la partecipazione dei giovani alle politiche delle Scuole, Università, Comune il Web Marketing per fornire ai giovani servizi che desideran…

ვადები

ინფორმაცია

Scopo.

Lo scopo è avviare un processo di compartecipazione (co-ideazione, co-progettazione, co-realizzazione ) tra le PA ed i giovani utilizzando i migliori metodi di analisi sociale , i mgliori metodi di gestione e i migliori strumenti di comunicazione digitali disponibili.

Obiettivo dell' indagine.

In questa fase il processo di compartecipazione ha l' obiettivo di co-ideare e co-progettare una Conferenza sul Web Marketing per le PA come fase propedeutica per un eventuale processo di formazione.  La realizzazione di una Conferenza "Student Oriented" è stata immaginata dagli YCM dell' Università mentre l' argomento specifico sul Web Marketing è stato definito dagli YCM del progetto EUth nella interazione con il Comune di Trieste. Le domande vogliono verificare quali argomenti sono di maggiore interesse per gli studenti.

A chi si rivolge?

Giovani universitari e delle scuole superiori.

Beneficiari (Oltre agli studenti):

  • Docenti e dirigenti delle Scuole Superiori e dell' Università.
  • Politici, manager, persone del Comune che operano a favore dei giovani e per la eParticipetion.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Valutazione degli argomenti della Conferenza da parte degli studenti

Questa fase prevede di sottoporre la scaletta degli argomenti di una Conferenza sul Web Marketing alla valutazione preventiva dei giovani universitari. Attraverso le scuole del progetto PAG, il Comune di Trieste effettuerà la stessa valutazione con i giovani delle scuole superiori.

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები