გამოყენების პირობები

პრეამბულა

მათი რეგისტრაციის მეშვეობით მომხმარებელი იღებს OPIN- ის (შემდგომში) გამოყენების ზოგად წესებსა და პირობებს. OPIN- ის პლატფორმა ფუნქციონირებს ლიკვიდური დემოკრატიისათვის e.V. ამ წესების გამოყენება მართავს მომხმარებელს და OPIN- ს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობას. მომხმარებელი ეთანხმება ამ კონტრაქტს OPIN-ის  მომსახურების გამოყენების შესახებ თხევად დემოკრატიასთან ერთად. შემდგომი საკონტაქტო მასალები და ინფორმაცია შეიძლება არსებითად ამოიღონ.

1.განხილვის თემა

OPIN- ი დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს სთავაზობს უფასო  პლატფორმას, რათა მიიღონ დემოკრატიული დისკურსი და დემოკრატიული გადაწყვეტილებები. გაღრმავებული თემები შემოიფარგლება მომხმარებლების მიერ და არა თხევადი დემოკრატიის მიერ e.V.

2. რეგისტრაცია, რეგისტრაციის გარანტიები

2.1 OPIN- ის მიერ გაწეული მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი უნდ დარეგისტრირდეს.
2.2 რეგისტრაციის მეშვეობით მომხმარებელი იღებს პაროლს,რომელიც არ გადაეცემა მესამე პირს.
2.3 რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისას მომხმარებელი ეთანხმება OPIN- ის გამოყენებისა გამოყენების პირობებს. OPIN- ი იზიარებს ამ შეთანხმებას და  ახორციელებს მომხმარებლის ანგარიშის გააქტიურებას. OPIN- ის მიერ გამოყენებული სერვისი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს. ამ ცნების მიღების შესახებ, ხორციელდება  ხელშეკრულება მომხმარებელსა და ლიკვიდურ დეკორაციეს შორის.
2.4 თითოეულ მომხმარებელს უფლება აქვს დარეგისტრირდეს მხოლოდ ჩვენს ორგანიზაციასთან ერთად, შესაბამისად, მხოლოდ ერთი მომხმარებლის პროფილის შექმნას.
2.5 თხევადი დემოკრატია e.V. არ შეიძლება ტექნიკურად დარწმუნებული იყოს არის თუ არა მომხმარებელი OPIN- ზე შესული. თხევადი დემოკრატია e.V. არ იძლევა გარანტიას მომხმარებლის ნამდვილ ვინაობას დადგენაზე. ყველა მომხმარებელმა უნდა დაარწმუნოს სხვები მათი ვინაობაში.

3. მომხმარებლის ვალდებულებები.

3.1 მომხმარებელი ვალდებულია შეასრულოს OPIC- ს მიერ გაწეული მომსახურების გამოყენებისას ლიკვიდური დემოკრატიის eV- ის "ქცევის კოდექსი" და ნებისმიერი მესამე მხარის დებულების / წესების მიერ განსაზღვრული წესები. მომხმარებელი მკაცრად აკრძალულია პროფილაქტიკის, შეურაცმყოფელი ან ცილისმწამებლური შინაარსი, ისევე როგორც მომხმარებელი აკრძალულია სხვა წევრებისთვის დაუსაბუთებლად (განსაკუთრებით სპამინგის საშუალებით) ან კანონიერად დაცული შინაარსის გამოყენებისათვის (მაგ: პატენტის, საავტორო, ავტორიზებული, საერთაშორისო დიზაინის სასარგებლო მოდელი IP კანონი) თუ პირდაპირ არ არის დაშვებული.
3.2 მომხმარებლის ვალდებულია თავი შეიკავოს შემდეგი შეურაცმყოფელი ქმედებებისგან,თუნდაც ის არ არღვევდეს რაიმე წესს.

  • ჯაჭვურიწერილების გაგზავნა
  • უფასო კომერციული ბუნების / განზრახვის შინაარსის განთავსება
  • სექსუალური კომუნიკაციის ინსინუაცია ან გამოხატვა
  • ყველა ქმედება, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს liqd.net ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებას, განსაკუთრებით იმ ქმედებებს, რომლებიც მიზანმიმართულად ახდენს სტრესის ან დატვირთვის თავის ფუნქციონირებას.

4. ხელშეკრულების შეწყვეტა

4.1მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტს თავისი უფასო საწევრო რეგისტრაცია და გამოაცხადოს მიზეზი. შეწყვეტა შესაძლებელია საკონტაქტო ფორმით,რომელიც ხელმისაწვდომიაOPIN-ის  ყველა  გვერდზე. მომხმარებლის სახელი და რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი აუცილებელი ანგარიშის შეწყვეტის პროცესში.
4.2 თხევად დემოკრატია e.V. იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულებათა ურთიერთმიმართება ნებისმიერ, რადგან არსებობს საკმარისი საფუძველი ამისათვის. "მნიშვნელოვანი საფუძვლებია" განსაკუთრებით შემდეგი შემთხვევებია:

  • კანონიერად გამოხატული რეგულაციების ან საქმიანობის სახელმძღვანელოების არსებობა.
  • საკონტრაქტო მოთხოვნების  დარღვევები ხელშეკრულებების პირობებში.

საკმარის საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, OPIN- ს შეუძლია გააუქმოს შემდეგი სანქციები ანგარიშზე შეწყვეტის შესახებ:

  • შინაარსის წაშლა,რომელიც გამოქვეყნდა მომხმარებლის მიერ
  • OPIN- ის მიერ მოწოდებული მომსახურების ხელმისაწვდომობის დაბლოკვა.

5. პასუხისმგებლობა შინაარსი, მონაცემები და მომხმარებლის ინფორმაცია

5.1 თხევადი დემოკრატია აწყობს და ამზადებს პოსტებს. თავდაპირველად იკრიბება მესამე მხარეები. თუ რომელიმე ასეთი შეტყობინება არღვევს მესამე მხარის შეთანხმების დებულებ, ან შეიცავს რაიმე სახიდ კანონდარღვწვას, ამაზე პასუხისმგებელია პოსტის შესაბამისი კომპოზიტორი. თხევადი დემოკრატია არ იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე.გარდა ამისა, ის არ არის პასუხისმგებელი გამოქვეყნებული ეტაპებისა და ვადების სისწორეში.
5.2 თუ რომელიმე მომხმარებელი აღიარებს რაიმე უკანონო ან კონტრაქტუალურად უკანონო გამოყენებას / საქმიანობას,  მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, შეატყობინოს ეს აქტივობა "ანგარიშის" ღილაკის დახმარებით OPIN-ს , რომელიც ხელმისაწვდომია OPIN- ის ყველა გვერდზე.

6. გათავისუფლება

6.1 მომხმარებელი ათავისუფლებს თხევად დემოკრატიას e.V. ყველა ვალდებულებისა და პრეტენზიებისგან, მათ შორის, ზიანის ანაზღაურების შესახებ, რომლებიც მესამე მხარის ან მომხმარებლების მიერ დადასტურებულ იქნა ხელშეკრულების დებულებების დარღვევის შედეგად. ანალოგიურად, მომხმარებელი ათავისუფლებს ლიკვიდურ დემოკრატიას e.V. ნებისმიერი და ყველა საჩივრისგან, მათ შორის ზიანის სარჩელებისგან, რომლებიც მესამე პირების მიერ აღირიცხება საკონტრაქტო დებულების დარღვევის შედეგად, რომლებიც გაწეულნი არიან OPIN სერვისების გამოყენებით ნებისმიერი მომხმარებლის მიერ. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მესამე მხარის უფლებების დარღვევაზე, მათ შორის, ყველა კანონიერ დაცვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით. ნებისმიერი სხვა მიზეზები, უფლებები და პრეტენზიები, რომელთა მიღმაც არიან ისეთებიც, როგორიცაა თხევადი დემოკრატიის შესახებ ზიანის პრეტენზიები, e.V. რჩება არაეფექტური. მომხმარებლის აღნიშნული ვალდებულებები აღარ მოქმედებს, ვინაიდან მომხმარებელი არ არის პასუხისმგებელი დაინტერესებული დარღვევისათვის.
6.2 მომხმარებელთა გამოქვეყნების შედეგად, მესამე მხარის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, OPIN-ის მომხმარებელთა უფლებების გამოყენება თხევადი დემოკრატია eV-ს მიერ იქნება არჩეული გადაწყვეტილების შესაბამისად. მომხმარებელი უნდა შეეცადოს,შეაჩერს OPIN-ის მიერ მოთხოვნილი სერვერების უკანონო გამოყენება.

7.კონფიდენციალურობა

თხევადი დემოკრატია e.V. იცის, რომ OPIN- ზე გადაცემული პერსონალური მონაცემების მგრძნობიარე გატარება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მომხმარებლებს. ამიტომ თხევადი დემოკრატია e.V. შეესაბამება ყველა შესაბამისი კანონიერი კონფიდენციალურობის მოთხოვნებს (როგორიცაა გერმანიის კონფიდენციალურობის კანონი, ევროპული კონფიდენციალობის კანონი და ნებისმიერი სხვა შესაბამისი პირადი საიდუმლოება). თხევადი დემოკრატია e.V. მესამე პირებს არ გადასცემენ პერსონალურ მონაცემებს, თუ ავტორიზებული და უფლებმოსილი  არ იქნება. კერძოდ, მომხმარებლის მონაცემების დამუშავება ხდება თხევად დემოკრატიის კონფიდენციალურობის პირობებში, რომელიც შეიძლება მიღწეული იყოს OPIN- დან.

8. ინფორმაციის უფლებები

8.1 პოსტის / შინაარსის გამოქვეყნებისთანავე მომხმარებელს ანიჭებს თხევად დემოკრატია e.V ბესპოკინგის გამოყენების შეუზღუდავ, შეუქცევა და ტრანსფერული უფლებას, ისინი, თავის მხრივ, მუდმივად იცავენ თავიანთ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას.
8.2 თხევადი დემოკრატია e.V ათავსებს მის მიერ გადაცემულ უფლებებს Creative Commons-by-SA-ლიცენზიის ქვეშ.

9. დასკვნითი დებულებები.

9.1 საკონტრაქტო ხელშეკრულება და აღნიშნული ხელშეკრულების ცვლილებები წერილობითი ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი. მხარე-შეთანხმებები არ არის თანაბარძალიანი.
9.2 შესრულების ადგილი არის ბერლინი.
9.3 იურისდიქციის ადგილი, რომლის ფარგლებშიც იგი კანონიერად გამოიყენება, არის ბერლინი.
9.4 გერმანიის კანონმდებლობა, გარდა საერთაშორისო კერძო სამართლისა დ გარდამავალი  კანონიდან,გაეროს კონვენცია გერმანიის სისტემაში საქონლის გაყიდვის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ.


ჩვენ გვინდა მადლობა გადავუხადოთ bewegung.taz.de-ს მათი გაიდლაინებისა და შაბლონების ფორმირებისა და ამ ტერმინების გამოყენებისათვის.