πεπερασμένος

Katera območja občine je potrebno najprej urediti? Označi na zemljevidu in podaj svoj predlog.

Podajanje predlogov s pomočjo zemljevida

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Pozdravljen in pozdravljena!

Občina Litija je pristopila k izdelavi Strategije za mlade. Da pa bo zares dobra, potrebujemo tebe. Si pomemben vir znanj, informacij in vpogleda v to, kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z online platformo želimo slišati, kakšne predloge imaš, da Litija postane boljša občina za vse. Tvoji predlogi nam bodo v veliko pomoč, zato te prosimo, da nam jih podaš čimveč. Zbrani predlogi bodo namenjeni izključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena s strani Občine Litije.

Prosimo za povratne informacije katera območja občine je potrebno najprej urediti. To označiš na zemljevidu in podaj svoje predloge. 

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Maja Drobne

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Faza ocenjevanja

Pridobite kvantitativne povratne informacije z ocenjevanjem zbranih idej iz zemljevida.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση